Spring naar inhoud

4. Behandeling en begeleiding

Als u een cliënt met alcoholproblemen begeleidt of behandelt, zijn de volgende punten belangrijk:

  • U beschikt over voldoende kennis van (de gevolgen van) alcoholproblemen.
  • U beschikt over voldoende kennis van de beschikbare behandelingen (zie ook: alcoholinfo.nl)

Beschikt u zelf niet over deze kennis of twijfelt u wat te doen? Raadpleeg in dat geval een gespecialiseerde collega of verwijs de persoon met alcoholproblemen door naar een huisarts of de verslavingszorg. Voor personen in crisis die onder invloed zijn, is bij de beoordeling zowel psychiatrische als verslavingsexpertise nodig. Deze experts beoordelen in overleg met de persoon en zijn naasten of de persoon opgenomen dient te worden, of hij ontgift moet worden en in hoeverre een ambulante behandeling nodig is.

Probeer, in overleg, de omgeving en/of naaste(n) van de cliënt bij het herstel te betrekken (zie ook: u bent naast betrokkene op deze website). Als dit nog niet vanzelf ter sprake is gekomen, stel de cliënt dan de volgende vragen:

Wie in uw naaste omgeving is betrokken bij de situatie waarin u momenteel verkeert?

Vindt u het goed deze naaste uit te nodigen om zijn kijk op de zaak te bespreken

Andere aanbevelingen:

In elk stadium legt u zoveel mogelijk beslissingen, keuzes en regie bij de cliënt en zijn naaste(n).

  • Geef de naaste(n) de “Werkkaart Alcohol en Naasten”. Laat weten dat u ook voor hen beschikbaar bent voor ondersteuning.
  • Wijs de naaste(n) ook op de website www.samennuchter.nl
  • Indien mogelijk, legt u in elk stadium zoveel mogelijk beslissingen, keuzes en regie bij de cliënt en zijn naaste(n).
  • Hanteer een positieve benadering: richt je eerder op wat de patiënt (al) wel kan dan op wat hij niet kan. Onderzoek over welke levensgebieden de patiënt zelf de regie wil voeren en over welke (nog) niet.
  • De gewenste basishouding is: bereidwillige, verwelkomende en hoopvolle bejegening; interesse, nieuwsgierigheid, respect, warmte, positieve houding, openheid en flexibiliteit.
  • Wijs de cliënt op zelfhulp(groepen) en hulp via ervaringsdeskundigen om herstel en empowerment - naast een eventuele behandeling - te bevorderen.
  • Sluit aan bij het verhaal (en tempo) van de cliënt; vraag zowel naar datgene wat hem of haar zin geeft als naar waar iemand last van heeft; kijk verder dan de alcoholproblemen. Stel vragen als; ‘Wat is er met je gebeurd?’ ‘Wat zijn je krachten en kwetsbaarheden?’ ‘Wat wil je dat er verandert?’

5. Meer online informatie